Kriminalistická expertíza ručního písma a písmoznalectví

aneb dva obory s jedním cílem, a to identifikačním zkoumáním osob podle ručního písma

   

    Písmoznalectví se specializací na ruční písmo a kriminalistika se specializací na expertízu ručního písma jsou forenzní disciplíny a dva samostatné znalecké obory, které se shodně zabývají zkoumáním písemných projevů (tj. ručně psaných textů) za účelem identifikace pisatele. V posledních letech převažuje zkoumání zaměřené na posuzování a ověřování pravosti sporného podpisu. Písmoznalectví (a expertiza ručního písma) svoji spolehlivost (reliabilitu) a platnost (validitu) ověřuje pravidelnými experimenty.

 

    Obecně lze uvést, že identifikační zkoumání lze zaměřit na:

  • identifikaci pisatele ručně psaného projevu,
  • určení počtu pisatelů v rámci jednoho ručně psaného textu,
  • vymezení počtu pisatelů u více ručně psaných projevů,
  • ověření pravosti sporného podpisu (popř. podpisů),
  • identifikaci pisatele padělku smyšleného charakteru (pouze v určitých případech).

 

  

    Objektem písmoznaleckého zkoumání je ruční písmo, a to buď v podobě souvislého (např. ručně psaná závěť, dopis) nebo izolovaného písemného projevu (např. ručně vypsané kolonky ve formulářích, datum, číslice, poznámky). Mezi izolované záznamy se obecně zařazují i podpisy, přesto se mnoho současných písmoznalců domnívá, že podpis je samostatný a nikoliv izolovaný písemný projev pisatele. Obecně lze zkoumat jakékoliv ruční písmo vytvořené nejrůznějším psacím prostředkem na jakýkoliv materiál. Ve většině případů se jedná o ručně psaný text nebo podpis vyhotovený na papír různého druhu a formátu.

    Písemné projevy, které jsou předloženy pro účely písmoznaleckého zkoumání se dělí na sporné a srovnávací materiály. Předmětem zkoumání je identifikace pisatele, příp. určení pravosti podpisu. Za ideálních podmínek je písmoznalec schopen určit nebo vyloučit pisatele ručně psaného dokumentu, případně stanovit počet pisatelů v rámci této jedné písemnosti. Je-li předmětem zkoumání více sporných listin, lze vymezit, zda je vytvořila jedna nebo více osob.

    Složitější je zkoumání sporného podpisu a určování jeho pravosti. „Podpis osoby, který svým způsobem graficky reprezentuje identitu osoby, lze z tohoto pohledu chápat jako podmnožinu písemného projevu osoby, jenž nazýváme rukopisem.“[1] Podpis všeobecně vnímáme jako souhlas osoby, který je spojený k určitému obsahu dokumentu, písemnosti, smlouvy, směnky, formuláře apod. Tradice významu podpisu je zažitá a prastará, proto se setkáváme s jeho analýzou a prvotním srovnáváním již před více než 2000 lety.

    Písmoznalecké zkoumání a expertizu ručního písma, především samotnou analýzu ručního písma, je mož provádět u všech druhů písma, podpisů a číslic. Základní moderní pracovní postupy, které se využívají při práci s ručním písmem k účelu identifikace pisatele a ověřování pravosti podpisu pocházejí z první poloviny minulého století. Poznatky, metody i pracovní postupy jsou stále transformovány podle nejnovějších výzkumů a experimentů.

 

    Při písmoznaleckém zkoumání se používá kombinace analyticko-syntetické (rozbor podpisů nebo písma na elementární části a zjišťování variability), grafometrické (měření výšek, šířek, úhlů, vzdálenosti apod.) a srovnávací metody (komparace sporných podpisů nebo písma se srovnávacími). Z technických prostředků se zpravidla využívá stereoskopický a digitální mikroskop, lupy, pravítla, úhloměr a scanner; v případě potřeby také filatelistická UV lampa anebo počítačové programy na zpracování obrazu (např. photoshop).

    Rozbor jak sporných, tak i srovnávacích podpisů (nebo textů) probíhá v obecné a zvláštní rovině zkoumání. Obecná rovina,  tzv. topografie podpisu, se zaměřuje na grafické rozložení podpisu a měřitelné znaky (výšky, šířky, sklony apod.). Tato analýza je doplněna prozkoumáním kvality jednotlivých psacích tahů (rychlost, jistota a plynulost psaní, rozložení tlaku). Zvláštní rovina zkoumání se zabývá technikou psaní na úrovni základních komponent (písmena), dílčích komponent (elementy písmen) a multikomponent (graficky nedělitelná spojení základních komponent).

 

Specializace v kriminalistice a písmoznalectví

   

     Obor písmoznalectví se zabývá buď zkoumáním ručního písma anebo písmem psacích strojů; dělí se tedy na dvě různé specializace. Shodné, pouze jinak pojmenované specializace nacházíme v oboru kriminalistiky, ve kterém se běžně označují tyto specializace jako kriminalistická expertiza ručního písma a kriminalistická expertiza písma psacích strojů.

    Tohle rozdělení mnohdy mate veřejnost a nepřispívá k pochopení jednotlivých vědních oborů a jejich specializací. Proto je vhodné objasnit, že obory písmoznalectví a kriminalistika jsou rozdílné, ale uvedené specializace se zabývají totožným objektem (ručním anebo strojovým písmem) za stejným účelem. Zjednodušeně lze říci, že obě specializace vyžadují odborníka (znalce) z oblasti identifikačního zkoumání ručního písma.

 

 


[1] RAK, Roman, et. al. Biometrie a identita člověka : ve forenzních a komerčních aplikacích, s. 413.