Znalecký posudek vs. odborné vyjádření z písmoznalectví

   

      Od 1. 1. 2021 je výkon znalecké činnosti upraven Zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen "zákon") a prováděcími vyhláškami, zejména pak Vyhláškou č.  503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti a Vyhláškou č. 504/2020 Sb. o znalečném.

 

    Znalecký posudek podává znalec zapsaný v seznamu znalců vedeném Ministerstvem spravedlnosti (výjimečně i znalec nezapsaný v seznamu znalců), a to v souladu s výše uvedeným zákonem a vyhláškami, které zákon provádí. Formální náležitosti znaleckého posudku - v listinné podobě, elektronické podobě či ústně podaného do protokolu - jsou striktně dané právními předpisy. Znalecký posudek se od odborného vyjádření a odborného posudku, jejichž forma není zákony striktně předepsána, liší jednak důkazní hodnotou u soudu, ale i např. otiskem znalecké pečeti se státním znakem, které se dává výhradně jen na znalecké posudky v listinné podobě. Novinkou od 1.1.2021 je možnost podání znaleckého posudku také v elektronické podobě.

 

   Odborné vyjádření, odborný posudek,odborná stanoviska či konzultace v oboru zpracovává a poskytuje nejen soudní znalec, znalecká kancelář či znalecký ústav, ale i jiná fyzická či právnická osoba, která má potřebné odborné předpoklady. V tomto je tedy zásadní rozdíl od znaleckého posudku, který primárně zpracovává pouze znalec, znalecká kancelář nebo znalecký ústav. Odborné posouzení či vyjádření pak může vyhotovit i odborník, který nemusí být nutně jmenovaný znalec, a to např. na základě živnostenského oprávnění. V případě písmoznaleckého zkoumání jsou sice postupy, metody i výstup (tedy závěr) zkoumání zcela totožné jako při zpracování znaleckého posudku, přesto je nutno zdůraznit, že odborné vyjádření (posouzení, stanovisko, konzultace) nenahrazuje znalecké zkoumání a znalecký posudek. Např. na odborném vyjádření otisk kulaté pečeti znalce nenajdete.

Obrazová dokumentace

   Součástí znaleckého posudku z oboru písmoznalectví je také obrazová dokumentace, jejíž cílem je čtenáři názorně přiblížit a srozumitelně předložit odborná zjištění.

    Proto znalec nejvýznamnější znaky, které jsou rozhodující pro stanovení závěru, nejen blíže popisuje, ale zpravidla také znázorňuje za pomoci obrazové dokumentace, a to jak na sporných, tak i na srovnávacích materiálech, na nichž jsou tyto znaky nejlépe patrné. Pro lepší názornost se mohou použít zvětšené grafické výřezy např. základních komponent (písmen). Popisované znaky jsou na grafických ukázkách barevně zvýrazněné – běžně se používá pro sporný materiál červená barva, pro shody se srovnávacím materiálem taktéž červená barva a pro odlišnosti pak zelená barva.

    Obrazovou dokumentací dostává posudek na atraktivitě, neboť je srozumitelný i laické veřejnosti. Další výhodou obrazové dokumentace je snadnější přezkoumatelnost posudku, tedy jeho příp. revize.

 

Ukázka obrazové dokumentace

    Abyste si mohli udělat představu o tom, jak taková obrazová dokumentace v praxi vypadá, nabízím krátkou ukázku: