Znalecký posudek vs. odborné vyjádření z písmoznalectví

   

      Výkon znalecké činnosti je upraven v II. oddílu Zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnícícíh. Podle zmíněného zákona musí znalci mj. vykonávat svojí činnost osobně, řádně, ve stanovené lhůtě a odvětví, pro které byli jmenováni. Znalci jsou oprávněni vykonávat znaleckou činnost i mimo obvod krajského soudu, v jehož seznamu jsou zapsáni. Podání posudku není přípustné v případě pochybnosti o jeho nepodjatosti.

 

    Znalecký posudek podává znalec zapsaný v seznamu znalců (výjimečně i znalec nezapsaný v seznamu znalců), a to v souladu s výše zmíněným zákonem o znalcích a tlumočnících. Formální náležitosti znaleckého (písemného) posudku jsou striktně dané zákonem, např. posudek obsahuje vedle podpisu znalce i otisk jeho kulaté pečeti se státním znakem a znaleckou doložku. Znalecký posudek se obvykle vydává v písemné (tištěné) podobě; elektronické posudky naše zákony zatím neznají. Vedle písemné verze lze podat posudek i ústní.

 

   Odborné vyjádření podává soudní znalec nebo fyzická osoba, která má potřebné odborné předpoklady. V tomto členění je tedy zásadní rozdíl od znaleckého posudku, který primárně zpracovává znalec zapsaný v seznamu znalců. Odborné posouzení či vyjádření pak může vyhotovit i odborník (nemusí být nutně jmenovaným znalcem), a to např. na základě živnostenského oprávnění. Obecně je odborné vyjádření vnímáno jako zjednodušená a zkrácená forma znaleckého posudku. Postupy i výstup (závěr) samotného písmoznaleckého zkoumání jsou sice zcela totožné jako při zpracování znaleckého posudku, přesto je nutno zdůraznit, že odborné vyjádření (posouzení či stanovisko) nenahrazuje znalecký posudek. Např. na odborném vyjádření otisk kulaté pečeti znalce nenajdete.

 

    Znalecký posudek či odborné vyjádření samozřejmě nemůže obsahovat veškerá zjištění , protože by pak jejich výčet udělal z posudku (příp. vyjádření) román. Účelem písmoznaleckého posudku nebo odborného vyjádření je srozumitelné, stručné a jasné uvedení těch nejdůležitějších zjištění, které jsou významná pro stanovení závěru.

 

Obrazová dokumentace

    Moderní technologie jako např. scannování nebo kopírování s sebou přináší nové možnosti ve zpracování znaleckých posudků a odborných vyjádření z oboru písmoznalectví, zvláště pak při zpracování obrazové dokumentace. Cílem této dokumentace je čtenáři posudku nebo vyjádření názorně přiblížit a srozumitelně předložit odborná zjištění.

    Proto znalec nejvýznamnější znaky, které jsou rozhodující pro stanovení závěru, nejen blíže popisuje, ale zpravidla také znázorňuje za pomoci obrazové dokumentace, a to jak na sporných, tak i na srovnávacích materiálech, na nichž jsou tyto znaky nejlépe patrné. Pro lepší názornost se mohou použít zvětšené grafické výřezy např. základních komponent (písmen). Popisované znaky jsou na grafických ukázkách barevně zvýrazněné – běžně se používá pro sporný materiál červená barva, pro shody se srovnávacím materiálem taktéž červená barva a pro odlišnosti pak zelená barva.

  Díky počítačově zpracované dokumenaci by nemělo docházet ke zkreslení sporného a srovnávacího materiálu, jako tomu bylo dříve u ručně "kreslené" dokumentace. Naopak se do posudku a vyjádření vnáší přesnost, přehlednost a jasnost. Bezesporu největším přínosem je pak samotná archivace sporných a srovnávacích materiálů.

    Moderní obrazová dokumentace umožňuje znalcům zpracovávat atraktivní posudky, které jsou srozumitelné i laické veřejnosti. Další výhodou obrazové dokumentace je snadnější přezkoumatelnost posudku, tedy jeho revize.

 

Ukázka obrazové dokumentace

    Abyste si mohli udělat představu o tom, jak taková obrazová dokumentace v praxi vypadá, nabízím krátkou ukázku: